İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden verilir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3 ana gruba ayrılmıştır. (Bu gruplar dışında kalan işyerlerine İzin Belgesi verilmektedir).

Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

 SIHHİ MÜESSESELER

     Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastahaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri, hamam, sauna gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu

2- Tapu  Fotokopisi veya Kira Sözleşmesi

3- Yapı Kullanma İzni

4- Vergi Levhası Fotokopisi

5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi)

6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)

7- İmza Sirküleri (Şirket ise)

8- 1 adet fotograf (Şahıs ise)

9- Nüfus Cüzdan Fotokobisi (T.C. Kimlik No.)

10- İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve  depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, Restorant, Lokanta, Kebapçı, Kafeterya, İçli Pide Fırını ve Kebap Salonu  için) Çay ocağı, Büfe (Sandviç ve Döner Satış Yeri),Kebap Satış Yeri, Pasta hane           

11- Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık)

12-  Ustalık Belgesi (Gerekli Olanlar)

   

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ

     Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru / Beyan Formu

2- Tapu  Fotokopisi veya  Kira Sözleşmesi Fotokopisi

3- Vergi Levhası Fotokopisi

4- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)

5- Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)

6- İmza Sirküleri (Şirket ise)

7- Mesafe Krokisi

8- Ustalık Belgesi (İçkili Restoran, İçkili Lokanta )

9- 1 Adet Fotoğraf

10- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)

11- Yapı Kullanma İzni

12- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

  ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-  Adli Sicil Kaydı

2- Nüfus Sureti (Muhtardan)

3- Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE
(2. ve 3. SINIF GIDA DÂHİL HER TÜR İMALATHANE, ATÖLYE, DEPO, LPG İRTİBAT BÜROSU V.S.)
     5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi 3. fıkrasına istinaden 12.10.2004 sonrası yapılan yapılarda açılacak sınai işletmelerde yapı kullanma izin belgesi (iskan) şartı aranmaktadır.
Tüm 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerde iskan belgesi ön şart olup, iskan belgesi olsa dahi konut sahasında bu tür işyerlerinin faaliyet gösterebilmeleri izni Müdürlüğümüz tetkiki neticesine göre verilecektir.

1- Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
2- Başvuru formu (müdürlükten )
3- Kira kontratı aslı ve fotokopisi veya Tapu senedi (fotokopi)
4- Vergi levhası aslı ve fotokopisi
5- Kat Maliklerinden muvafakat name
6- Emisyon izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
7- Deşarj izni veya analiz raporu (gerek görülen işyerlerinden)
8- Şirketler için ilave olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve İmza Sirküleri
Not: Yapılan işin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Ekmek fırınları dahil her türlü 2. ve 3. sınıf gıda imalathanesi türü işyerleri belediyemizden “GAYRI SİHHİ MÜESSESE” ruhsatı aldıktan sonra “Tarım İl Müdürlüğünden” üretim faaliyet izni alacaktır.

MESUL MÜDÜR  

     2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

 Mesul Müdürlük için gerekli belgeler

1- 1 adet fotoğraf

2- Nüfus cüzdan örneği

3- İkametgah İlmühaberi

4- Savcılıktan adli sicil belgesi

5- Ruhsat fotokopisi

6- Noterden mesul müdür sözleşmesi

7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

CANLI MÜZİK YAYINI

     2005/9207 Karar Sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.

Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler

1- Ruhsat Fotokopisi

2- Dilekçe

3- İmza Sirküleri (Şirket ise)

4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs ise)

HAFTA TATİLİ RUHSATI

    394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve Bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir.

 Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı

3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf

 İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA   İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.

Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.

10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

Osman KILIÇ